Forretningbetingelser

Version 7

Download som PDF  |  Vis tilhørende Databehandleraftale

FORRETNINGSBETINGELSER for abonnement på NemTilmeld.dk

1.0. Baggrund og formål

1.1. NemTilmeld.dk er ejet af det danske anpartsselskab, NemTilmeld.dk ApS, Strømmen 6, 9400 Nørresundby, CVR-nummer 27673120.

1.2. NemTilmeld.dk tilbyder kunder (herefter "abonnenten") en tilmeldings- og betalingsløsning til brug for administration af arrangementer, som kræver tilmelding og eventuelt betaling fra abonnentens deltagere (herefter "deltageren"). Løsningen leveres via internettet, som et standard selvbetjeningssystem. Administrationen af arrangementer i selvbetjeningssystemet sker via et administrationsområde på en adgangsbeskyttet konto. Abonnenten vælger hvilke personer der skal have adgang til administrationsområdet på kontoen i selvbetjeningssystemet. De personer abonnenten giver et brugernavn til administrationsområdet i selvbetjeningssystemet, kaldes herefter "abonnentens brugere".

1.3. NemTilmeld.dk stiller samtidigt et sæt tilmeldingsbetingelser (herefter "tilmeldingsbetingelserne") til rådighed, som selvbetjeningssystemet automatisk danner ud fra hvordan abonnentens brugere anvender og indstiller funktionerne i selvbetjeningssystemets administrationsområde i forbindelse med administrationen af abonnentens arrangementer. Tilmeldingsbetingelserne regulerer abonnentens forhold til deltageren.

1.4. Nærværende forretningsbetingelser (herefter "forretningsbetingelserne") anvendes ved samtlige abonnenters tegning og brug af abonnement på hjemmesiden NemTilmeld.dk.

1.5. Ved oprettelse af abonnement vil der samtidigt blive indgået en databehandleraftale (herefter "databehandleraftalen"), som fastsætter de rettigheder og forpligtelser som finder anvendelse, når NemTilmeld.dk foretager behandling af personoplysninger på vegne af abonnenten i selvbetjeningssystemet. Databehandleraftalen og forretningsbetingelserne er indbyrdes afhængige, og kan ikke opsiges særskilt. Databehandleraftalen kan dog - uden at opsige forretningsbetingelserne - erstattes af en anden gyldig databehandleraftale. Nærværende forretningsbetingelser er i databehandleraftalen refereret til som "forretningsbetingelserne".

1.6. For at kunne levere det oprettede abonnement til selvbetjeningssystemet NemTilmeld.dk indsamler og behandler NemTilmeld.dk personoplysninger om abonnenten og abonnentens brugere. NemTilmeld.dk er dataansvarlig for denne behandling af personoplysninger om abonnenten og om abonnentens brugere. Behandlingen udføres for at kunne levere selvbetjeningssystemet, f.eks. for at kunne lave adgangskontrol, håndhæve brugerrettigheder og besvare supportsager om brugen af selvbetjeningssystemet. Behandlingen er beskrevet i "Cookie- og privatlivspolitik" på adressen https://www.NemTilmeld.dk/betingelser/cookie-og-privatlivspolitik/da/

1.7. Ved oprettelse af abonnement skal forretningsbetingelserne være læst og accepteret. Det kan gøres online, ved underskrift eller på anden måde.

2.0. Oprettelse af abonnement

2.1. Tegning af abonnement på NemTilmeld.dk sker på hjemmesiden NemTilmeld.dk, hvor relevant information, herunder navn, CVR-nummer mv., samtidig opgives.

2.2. Abonnementets type og løbetid vælges ved tegningen af abonnementet. En generel oversigt over abonnementstyper findes på NemTilmeld.dk. Som en del af abonnementet, og dermed uden beregning, leverer NemTilmeld.dk teknisk support til abonnenten og abonnentens brugere via telefon, e-mail og administrationssiden til supportsager i selvbetjeningssystemet.

2.3. Abonnementet fornys automatisk til samme type og med samme periode som oprindeligt valgt, såfremt abonnementet ikke er opsagt skriftligt senest 14 dage før udløb af en abonnementsperiode, medmindre andet er aftalt særskilt. Opsigelsen skal være modtaget enten via administrationssiden, per mail på info@NemTilmeld.dk eller via almindelig post til NemTilmeld.dk ApS, Strømmen 6, 9400 Nørresundby, senest på 14. dagen før abonnementets sidste dag.

2.4. Abonnenten kan efterfølgende ændre den valgte abonnementstype og abonnementsperiode til en anden mulig type eller periode. Dette sker ved henvendelse til NemTilmeld.dk indenfor den i punkt 2.3 angivne frist. Ændringen træder herefter i kraft straks, dog først når der er betalt den eventuelt yderligere pris, såfremt ændringen gør abonnementet dyrere.

2.5. Levering af yderligere services som ikke er en del af de standard abonnementstyper, som kan findes på NemTilmeld.dk, og eventuelt kompensation som angivet i databehandleraftalen faktureres efter medgået tid. Prisen er 1.000 DKK eksklusiv moms per time.

2.6. NemTilmeld.dk forbeholder sig til enhver tid retten til, uden kompensation eller erstatning til abonnenten, at nægte en abonnent at tegne eller opretholde et abonnement, såfremt NemTilmeld.dk vurderer det er skadeligt for NemTilmeld.dk's renommé.

3.0. Betaling

3.1. Alle abonnementspriser angivet på hjemmesiden NemTilmeld.dk er angivet i danske kroner (DKK), og er eksklusive moms.

3.2. Ved tegning af abonnement betales der forud for den valgte abonnementsperiode.

3.3. Betaling for efterfølgende abonnementsperioder, såfremt abonnementet ikke er opsagt, skal være NemTilmeld.dk i hænde senest på udløbsdagen for abonnementsperioden forinden.

3.4. Såfremt der, trods påmindelse om betaling efter betalingsfrist, jf. punkt 3.3, ikke sker betaling indenfor den i påmindelsen fastsatte frist, lukkes systemet straks, således at dette ikke kan anvendes af abonnenten eller af deltagerne til tilmeldinger og betalinger mv. Data på konti i selvbetjeningssystemet gemmes og slettes i overensstemmelse med punkt 8.

3.5. Abonnenten hæfter dog fortsat for den manglende betaling, jf. punkt 3.4, for den fulde abonnementsperiode. Abonnementet ophører automatisk fra abonnementsperiodens udløb.

3.6. Betaling skal ske kontant ved oprettelse af abonnement, ved betaling med Dankort eller andet betalingskort, bankoverførsel eller betaling via girokort efter ønske. Ved betaling via firmakort eller et ikke europæisk udstedt betalingskort, betaler abonnenten endvidere transaktionsgebyret i forbindelse med betalingen.

3.7. Abonnenten vælger ved tegning af abonnement, hvorledes der skal betales for fremtidige abonnementsperioder.

3.8. NemTilmeld.dk tilbyder på hjemmesiden NemTilmeld.dk tegning af et sponsoret abonnement. Et sponsoret abonnement er gratis til abonnenter, der alene anvender tilmeldings- og betalingsløsningen til brug for arrangementer med et ikke-kommercielt sigte og brug samt når administrationen i selvbetjeningssystemet foretages af ikke lønnet personale. Sponsorede abonnenter er ikke berettiget til support via telefonen. Såfremt NemTilmeld.dk imidlertid vurderer, at anvendelsen af tilmeldings- og betalingsløsningen alligevel konkret sker med et kommercielt sigte eller brug, forbeholder NemTilmeld.dk sig til enhver tid retten til at opkræve beløb af abonnenten i henhold til de almindelige betalingsbetingelser, jf. punkt 3.1, samt på samme vilkår at tilbageholde og modregne i opkrævede beløb af abonnenten i systemet jf. punkt 4.5. Undtaget for denne opkrævning er abonnenter som afprøver NemTilmeld.dk uden beregning til ét arrangement.

3.9. Eventuelle prisændringer i forhold til den indgåede aftale, varsles senest 30 dage før fornyelse af eksisterende abonnement. Prisændringerne gælder fra førstkommende fornyelse af det eksisterende abonnement. Abonnementet kan som følge af prisændringen opsiges så abonnementet ophører ved førstkommende fornyelse. Undtaget herfra er en prisregulering på +2% årligt, som sker uden særskilt varsel.

4.0. Brug af systemet

4.1. Når abonenten har bestilt et abonnement, giver NemTilmeld.dk abonenten adgang til en konto i selvbetjeningssystemet på hjemmesiden NemTilmeld.dk. Herfra kan abonnenten oprette arrangementer og til enhver tid tilgå oplysninger om arrangementer der er oprettet på kontoen.

4.2. Abonnementstype samt abonnementsperiode afhænger af, hvad abonnenten har valgt, jf. punkt 2.2.

4.3. Systemet er et selvbetjeningssystem der først kan bruges til administration af et arrangement, når abonnentens brugere har godkendt det sæt tilmeldingsbetingelser som NemTilmeld.dk stiller til rådighed, og som regulerer abonnentens forhold til de deltagere der tilmeldes abonnentens arrangementer. Selvbetjeningssystemet danner automatisk tilmeldingsbetingelserne ud fra hvordan abonnentens brugere anvender og indstiller funktionerne i selvbetjeningssystemets administrationsområde og beder abonnentens brugere om at godkende tilmeldingsbetingelserne før selvbetjeningssystemet kan bruges til et arrangement.

4.4. Såfremt abonnementet opsiges eller ophører pga. manglende betaling, lukkes der for brug af selvbetjeningssystemet, både for abonnenten og deltagere der ønsker at tilmelde sig abonnentens arrangementer. Data på konti i selvbetjeningssystemet gemmes og slettes i overensstemmelse med punkt 8.

4.5. Beløb, der indbetales af deltagere, indsættes på en konto tilhørende NemTilmeld.dk. Indestående forrentes ikke. 3 dage efter afholdelse af arrangementet, kan abonnenten anmode om udbetaling af det indbetalte beløb. Beløbet udbetales efterfølgende til den angivne konto, defineret i anmodningen. Dette kan i konkrete tilfælde og baseret på en individuel vurdering, fraviges således at pengene udbetales inden et arrangement er afholdt. NemTilmeld.dk forbeholder sig endvidere retten til at tilbageholde et beløb tilsvarende det til enhver tid skyldige beløb til NemTilmeld.dk, som måtte opstå i form af skyldig abonnementsbetaling eller køb af øvrige ydelser, indtil det skyldige beløb er modtaget.

4.6. Såfremt arrangementet aflyses eller ej afholdes, er abonnenten ansvarlig for at refundere de af deltagerne indbetalte penge.

  • Hvis pengene er modtaget via NemTilmeld.dk med betalingskort, bliver pengene refunderet til den konto der er tilknyttet hver deltagers betalingskort, når abonnenten annullerer hver tilmelding i selvbetjeningssystemet.
  • Hvis pengene er betalt via en faktura (eventuelt EAN faktura), skal abonnenten indtaste deltagerens kontonummer ved annullering af en tilmelding.

Såfremt beløbet allerede er udbetalt til abonnenten, er abonnenten forpligtet til at holde NemTilmeld.dk skadesløs for ethvert direkte eller indirekte tab som NemTilmeld.dk måtte lide som følge heraf, herunder - men ikke begrænset til - erstatningskrav fra deltagere, advokatsalær og andre omkostninger knyttet til tvisten omkring den manglende udbetaling af de af deltagerne indbetalte beløb.

4.7. NemTilmeld.dk forbeholder sig i øvrigt retten til at vurdere det enkelte arrangement, herunder bl.a. ud fra antal indsigelser fra deltagere, således at NemTilmeld.dk ved arrangementer der har været åbenbart indholdsløse, afholdt på skrømt eller lignende og/eller som åbenlyst alene har haft til formål at skaffe sig deltagernes betalinger på en uhensigtsmæssig måde, kan refundere deltageren hele det indbetalte beløb.

4.8. Ved oprettelse af et abonnement, tilmeldes abonnenten samt alle abonnentens brugere, som er de personer, der administrerer abonnentens arrangementer via et brugernavn til administrationsområdet på kontoen i selvbetjeningssystemet, automatisk NemTilmeld.dk's to løbende nyhedsbreve indeholdende relevante informationer om brugen af selvbetjeningssystemet og forslag til at forbedre afholdelse af arrangementer. Nyhedsbrevene kan til enhver tid individuelt afmeldes nederst i hvert nyhedsbrev.

4.9. I følge lov om betaling § 121, stk. 3 er det ikke lovligt at pålægge transaktionsgebyrer på europæiske betalingskort udstedt til private. Abonnenten kan i selvbetjeningssystemet vælge at lade deltageren betale transaktionsgebyret, når det er lovligt at opkræve kortgebyret efter reglerne i Lov om betalinger, f.eks. når deltageren betaler med firmakort eller et ikke europæisk betalingskort. Det er abonnentens ansvar, at Lov om betaling bliver overholdt, såfremt abonnenten vælger at lade deltageren betale transaktionsgebyret. Eventuelle bøder, der pålægges NemTilmeld.dk for abonnentens opkrævning af ulovlige gebyrer skal efterfølgende dækkes af abonnenten.

4.10. Abonnenten er ansvarlig for den e-mailkorrespondance der foretages via selvbetjeningssystemets administrationsområde, herunder f.eks. invitationer, påmindelser mv. Abonnenten må ikke anvende selvbetjeningssystemet til udsendelse af e-mails, der er i strid med Markedsføringsloven § 10 eller lignende lovregler.

5.0. NemTilmeld.dk's ansvar

5.1. NemTilmeld.dk formidler alene tilmelding og betaling for arrangementer oprettet af abonnenten, og bærer derfor intet ansvar for de arrangementer abonnenten opretter samt afholdelsen heraf, og eventuelle mangler i denne forbindelse.

5.2. Abonnenten hæfter således overfor deltagerne for samtlige forhold vedrørende afholdelse af arrangementet.

5.3. Såfremt NemTilmeld.dk modtager klager fra deltagere vedrørende afholdelse af arrangementer eller lignende, sendes disse videre til abonnenten.

5.4. Såfremt NemTilmeld.dk måtte gøres ansvarlig for et forhold der hidrører fra abonnenten overfor de kategorier af registrerede som NemTilmeld.dk behandler personoplysninger om på vegne af abonnenten, skal abonnenten erstatte NemTilmeld.dk ethvert tab, direkte som indirekte, som er opstået i denne forbindelse. Det uanset hvilket forhold der har medført ansvaret f.eks. overtrædelse af forbrugeraftaleloven, databeskyttelsesforordningen mv.

5.5. Hver part er i øvrigt ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af aftalen mellem NemTilmeld.dk og abonnenten.

5.6. Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget mellem NemTilmeld.dk og abonnenten kan NemTilmeld.dk's ansvar overfor abonnenten ikke per kalenderår overstige denne beløbsgrænse: De samlede forfaldne betalinger i henhold til salg af abonnementer samt tilknyttede ydelser, som NemTilmeld.dk har faktureret abonnenten i det umiddelbart foregående kalenderår. Har abonnenten ikke haft et abonnement det foregående kalenderår opgøres ansvaret ud fra det forventede salg af abonnement samt tilknyttede ydelser for det indeværende år.

Ansvarsbegrænsningen dækker ikke tab som følge af NemTilmeld.dk's groft uagtsomme eller forsætlige handlinger.

5.7. Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalen mellem NemTilmeld.dk og abonnenten er NemTilmeld.dk ikke ansvarlig overfor abonnentens indirekte tab, herunder blandt andet driftstab, tab af goodwill, tab af besparelser og indtægter, inklusiv udgifter til at inddrive mistede indtægter, rentetab, reetableringsomkostninger mv.

5.8. Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalen mellem NemTilmeld.dk og abonnenten er NemTilmeld.dk ikke ansvarlig over for abonnenten for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for NemTilmeld.dk's kontrol, og som NemTilmeld.dk ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

5.9. Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalen mellem NemTilmeld.dk og abonnenten gælder følgende ved eventuelle erstatningsansvar efter gældende ret, herunder databeskyttelsesforordningens artikel 82, for forhold der hidrører fra NemTilmeld.dk overfor de kategorier af registrerede som NemTilmeld.dk behandler personoplysninger om på vegne af abonnenten:

  • Abonnenten skal skadesløsholde NemTilmeld.dk for ethvert krav, herunder sagsomkostninger for den del af ansvaret over beløbsgrænsen i punkt 5.6. der tilfalder NemTilmeld.dk.
  • NemTilmeld.dk skal maksimalt skadesløsholde abonnenten op til beløbsgrænsen i punkt 5.6. og alene for den del af ansvaret som tilfalder NemTilmeld.dk.

6.0. Ophør af abonnement

6.1. Abonnementet opsiges i overensstemmelse med punkt 2.3 således at opsigelsen skal være kommet frem til NemTilmeld.dk senest på 14. dagen før udløb af en abonnementsperiode.

6.2. Abonnementet ophører ved slutningen af en abonnementsperiode, når dette er rettidigt opsagt. Herefter lukkes abonnentens adgang til selvbetjeningssystemet, og deltagerne vil ikke længere kunne foretage tilmeldinger og betalinger eller se fremtidige arrangementer.

6.3. Såfremt der trods påmindelse om betaling efter betalingsfristen ikke sker betaling indenfor den i påmindelsen fastsatte frist, ophører abonnementet straks, og abonnentens adgang til selvbetjeningssystemet lukkes, tillige med at deltagerne ikke kan foretage tilmeldinger og betalinger eller se fremtidige arrangementer.

6.4. Forretningsbetingelserne og databehandleraftalen vil være gældende indtil alle personoplysningerne på abonnentens konto er slettet. Forretningsbetingelserne og databehandleraftalen vil derfor være gældende, selvom abonnementet er opsagt og abonnenten ikke længere har adgang til sin konto i selvbetjeningssystemet. Tjenesterne omtalt i databehandleraftalen punkt 11.1 ophører dermed når NemTilmeld.dk har slettet alle personoplysninger der opbevares for abonnenten. Personoplysningerne slettes som beskrevet i databehandleraftalen bilag C.4.

7.0. Ændringer i betingelserne

7.1. Nærværende forretningsbetingelser kan til enhver tid ændres af NemTilmeld.dk, herunder som følge af lovændringer.

7.2. De ændrede forretningsbetingelser vil blive varslet enhver eksisterende abonnent på den opgivne e-mailadresse, mindst 30 dage forud for ændringernes ikrafttræden.

7.3. Abonnenten kan, såfremt der sker ændringer i forretningsbetingelserne, uden varsel lade abonnementet ophøre. Ophør sker i overensstemmelse med punkt 6.2.

8.0. Data på konti i selvbetjeningssystemet

8.1. Alt data om potentielle, kommende og tidligere deltagere til abonnentens arrangementer og som findes på abonnentens konto i selvbetjeningssystemet tilhører alene abonnenten.

8.2. Alt data der er indtastet om abonnenten og abonnentens brugere, og som er knyttet til en konto i selvbetjeningssystemet tilhører både abonnenten og NemTilmeld.dk:

  • Abonnenten behandler oplysningerne ved brugen af selvbetjeningssystemet, f.eks. for at finde ud af, hvem der har adgang til selvbetjeningssystemet, hvem der har anvendt og indstillet de forskellige funktioner i selvbetjeningssystemet administrationsområde mv.
  • NemTilmeld.dk behandler oplysningerne for at kunne levere selvbetjeningssystemet, f.eks. for at kunne lave adgangskontrol, håndhæve brugerrettigheder, besvare supportsager, forbedre selvbetjeningssystemet, udsende information om nye funktioner mv. NemTilmeld.dk behandler disse jf. punkt 1.6.

8.3. NemTilmeld.dk kan tilgå samtlige personoplysninger og data på abonnentens konto i selvbetjeningssystemet. Oplysninger der er indtastet på abonnentens konto af abonnentens brugerne eller af deltagerne i selvbetjeningssystemet videresælges ikke af NemTilmeld.dk.

8.4. Ved abonnementets ophør gemmes oplysningerne på abonnentens konto i selvbetjeningssystemet således:

  • Personoplysninger om deltagere gemmes i henhold til opbevaringsperioden anført i databehandleraftalens bilag C.4.
  • Personoplysninger om abonnenten og abonnentens brugere med adgang til selvbetjeningssystemet gemmes som anført i "Cookie- og privatlivspolitik" på https://www.NemTilmeld.dk/betingelser/cookie-og-privatlivspolitik/da

Abonnenten kan ikke efter udløb af abonnementet tilgå disse oplysninger. Oplysningerne kan først igen tilgås af abonnenten, såfremt abonnementet gentegnes.

8.5. Abonnenten indstiller, inden der lukkes for abonnentens adgang til selvbetjeningssystemet, hvornår personoplysninger på abonnentens konto i selvbetjeningssystemet skal slettes, således disse ikke på et senere tidspunkt kan tilgås, hverken af abonnenten eller af NemTilmeld.dk. Indstillingen kan laves, så personoplysningerne slettes med det samme. Betalingsoplysninger opbevares dog i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører jf. bogføringsloven.

8.6. Der anvendes cookies og sker logning af besøgende på hjemmesiden NemTilmeld.dk. Anvendelsen af cookies og logning afhænger af, hvor du befinder dig på hjemmesiden. Yderligere oplysninger om anvendelse af cookies og foretagelsen af logning er anført i "cookie- og privatlivspolitikken" på den pågældende hjemmeside.

8.7. Alle oplysninger og data i systemet overføres i krypteret form. Opbevaring heraf, sker dog i ikke-krypteret form.

9.0. Gældende ret og værneting

9.1. Samhandel og aftale mellem abonnenten og NemTilmeld.dk er i alle henseender underlagt dansk ret.

9.2. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel og aftale, skal afgøres ved Byretten i Aalborg.

10.0. Ikrafttræden

10.1 Disse forretningsbetingelser for abonnement på NemTilmeld.dk er godkendt af abonnenten ved underskrift eller online godkendelse i selvbetjeningssystemet og gældende fra tidspunktet for underskriften eller den online godkendelse i selvbetjeningssystemet. Disse forretningsbetingelser erstatter eventuelle tidligere indgåede aftaler for abonnement på NemTilmeld.dk.

På vegne af [Abonnenten navn]: På vegne af NemTilmeld.dk ApS :
Navn: [Godkenders navn]
Stilling: [Godkenders stilling]
Navn: Thomas Kjærgaard
Stilling: Kundehjælper og direktør
Dato: [Dato aftalen er sendt til underskrift]
Underskrift: [Underskrift fra Thomas Kjærgaard]