Prøv GRATIS

Prøv gratis!

Afhold dit næste arrangement med NemTilmelds tilmeldingssystem og mærk hvor let det er for dig og dine deltagere.

Prøv vores tilmeldingssystem gratis ved at melde dig til NemTilmelds nyhedsbreve.

Bonus: Du får også e-guiden: "Sådan får du flere deltagere" og "NemListen" vores tjekliste til afholdelse af arrangementer.

Du må gerne prøve GRATIS

Download som PDF  |  Vis tilhørende Databehandleraftale

FORRETNINGSBETINGELSER for abonnement på NemTilmeld.dk

1.0. Baggrund og formål

1.1. NemTilmeld.dk er ejet af det danske anpartsselskab, NemTilmeld.dk ApS, Strømmen 6, 9400 Nørresundby, CVR-nummer 27673120.

1.2. NemTilmeld.dk tilbyder virksomheder (herefter "Abonnenten") en tilmeldings- og betalingsløsning til brug for arrangementer og events, som kræver tilmelding og eventuelt betaling fra Abonnentens deltagere (herefter "Deltageren"). Løsningen leveres via internettet, som en selvbetjeningsløsning. NemTilmeld.dk stiller i øvrigt et sæt tilmeldingsbetingelser (herefter "Tilmeldingsbetingelserne") til rådighed, som systemet automatisk danner på baggrund af de oplysninger Abonnenten giver ved oprettelse og redigering af et arrangement, og som regulerer Abonnentens forhold til Deltageren.

1.3. Nærværende betingelser (herefter "Betingelserne") anvendes ved samtlige Abonnenters tegning og brug af abonnement på NemTilmeld.dk.

1.4. Ved oprettelse af abonnement vil der samtidigt blive indgået en databehandleraftale (herefter "Databehandleraftalen"), som fastsætter de rettigheder og forpligtelser som finder anvendelse, når databehandleren foretager behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige i selvbetjeningssystemet. Databehandleraftalen og Betingelserne er indbyrdes afhængige, og kan ikke opsiges særskilt. Databehandleraftalen kan dog - uden at opsige Betingelserne - erstattes af en anden gyldig databehandleraftale mod en yderligere betaling. Nærværende Betingelser er i Databehandleraftalen refereret til som "hovedaftalen".

1.5. Personoplysninger om den dataansvarlige og dennes brugere der oprettes i selvbetjeningssystemet, altså dine personoplysninger, benyttes til NemTilmeld.dk's formål for at vi kan levere selvbetjeningssystemet. NemTilmeld.dk er derfor dataansvarlig for dine oplysninger. NemTilmeld.dk's behandling af dine personlige oplysninger reguleres i "Cookie- og privatlivspolitik" på adressen www.NemTilmeld.dk/betingelser/cookie-og-privatlivspolitik/da. NemTilmeld.dk's behandling af dine personoplysninger til egne formål er ikke reguleret af Databehandleraftalen.

1.6. Ved oprettelse af abonnement skal Betingelserne være læst, og accepteret ved særskilt afkrydsning, ved underskrift eller på anden måde accepteret.

2.0. Oprettelse af abonnement

2.1.Tegning af abonnement på NemTilmeld.dk sker på hjemmesiden nemtilmeld.dk, hvor relevant information, herunder navn, CVR-nummer mv., samtidig opgives.

2.2. Abonnementets type og løbetid vælges ved tegningen af abonnementet. En generel oversigt over abonnementstyper findes på NemTilmeld.dk.

2.3. Abonnementet fornys automatisk til samme type og med samme periode som oprindeligt valgt, såfremt abonnementet ikke er opsagt skriftligt senest 14 dage før udløb af en abonnementsperiode medmindre andet er aftalt særskilt. Opsigelsen skal være modtaget enten i administrationspanelet, per mail på info@nemtilmeld.dk eller via almindelig post til NemTilmeld.dk ApS, Strømmen 6, 9400 Nørresundby, senest på 14. dagen før abonnementets sidste dag.

2.4. Abonnenten kan efterfølgende ændre den valgte abonnementstype og abonnementsperiode til en anden mulig type eller periode. Dette sker ved henvendelse til NemTilmeld.dk indenfor den i punkt 2.3 angivne frist. Ændringen træder herefter i kraft straks, dog først når der er betalt den eventuelt yderligere pris, såfremt ændringen gør abonnementet dyrere.

2.5. NemTilmeld.dk forbeholder sig til enhver tid retten til, uden kompensation eller erstatning til Abonnenten, at nægte en Abonnent at tegne eller opretholde et abonnement, såfremt NemTilmeld.dk vurderer det er skadeligt for NemTilmeld.dk's renommé.

3.0. Betaling

3.1. Alle abonnementspriser angivet på hjemmesiden nemtilmeld.dk er angivet i danske kroner (DKK), og er eksklusive moms.

3.2. Ved tegning af abonnement betales der forud for den valgte abonnementsperiode.

3.3. Betaling for efterfølgende abonnementsperioder, såfremt abonnementet ikke er opsagt, skal være NemTilmeld.dk i hænde senest på udløbsdagen for abonnementsperioden forinden.

3.4. Såfremt der, trods påmindelse om betaling efter betalingsfrist, jf. punkt 3.3, ikke sker betaling indenfor den i påmindelsen fastsatte frist, lukkes systemet straks, således dette ikke kan anvendes af Abonnenten eller af Deltagerne til tilmeldinger og betalinger mv.

3.5. Abonnenten hæfter dog fortsat for den manglende betaling, jf. punkt 3.4, for den fulde abonnementsperiode. Abonnementet ophører automatisk fra abonnementsperiodens udløb.

3.6. Betaling skal ske kontant ved oprettelse af abonnement, ved betaling med Dankort eller andet betalingskort, bankoverførsel til kontonummer 9314-4583717590 eller betaling via girokort efter ønske. Ved betaling via firmakort eller et ikke europæisk udstedt betalingskort, betaler Abonnenten endvidere gebyret i forbindelse med betalingen.

3.7. Abonnenten vælger ved tegning af abonnement, hvorledes der skal betales for fremtidige abonnementsperioder.

3.8. NemTilmeld.dk tilbyder på hjemmesiden nemtilmeld.dk tegning af abonnement gratis til Abonnenter, der alene anvender tilmeldings- og betalingsløsningen til brug for arrangementer/events med et ikke-kommercielt sigte og brug samt når administrationen i selvbetjeningssystemet foretages af ikke lønnet personale. Såfremt NemTilmeld.dk imidlertid vurderer, at anvendelsen af tilmeldings- og betalingsløsningen alligevel konkret sker med et kommercielt sigte eller brug, forbeholder NemTilmeld.dk sig til enhver tid retten til at opkræve beløb af Abonnenten i henhold til de almindelige betalingsbetingelser, jf. punkt 3.1, samt på samme vilkår at tilbageholde og modregne i opkrævede beløb af Abonnenten i systemet jf. punkt 4.5. Undtaget for denne opkrævning er Abonnenter som afprøvet NemTilmeld.dk gratis til ét arrangement.

3.9. Eventuelle prisændringer i forhold til den indgåede aftale, varsles senest 30 dage før fornyelse af eksisterende abonnement. Prisændringerne gælder fra førstkommende fornyelse af det eksisterende abonnement. Abonnementet kan som følge af prisændringen opsiges så abonnementet ophører ved førstkommende fornyelse. Undtaget herfra er en prisregulering på +2% årligt, som sker uden særskilt varsel.

4.0. Brug af systemet

4.1. Når der er oprettet og betalt for et abonnement, opretter NemTilmeld.dk en konto i selvbetjeningssystemet på hjemmesiden nemtilmeld.dk til Abonnenten. Herfra kan Abonnenten oprette arrangementer og til enhver tid tilgå oplysninger om oprettede og tidligere arrangementer.

4.2. Abonnementstype samt abonnementsperiode afhænger af, hvad Abonnenten har valgt, jf. punkt 2.2.

4.3. Systemet er et selvbetjeningssystem og kan alene bruges til Deltagerens tilmelding/betaling, såfremt de Tilmeldingsbetingelser der dannes ved oprettelse og redigering af et arrangement er gennemlæst og godkendt af Abonnenten eller en af dennes brugere.

4.4. Såfremt abonnementet opsiges eller ophører pga. manglende betaling, lukkes der for brug af systemet, både for Abonnenten og Deltagere der ønsker at tilmelde sig Abonnentens arrangementer.

4.5. Beløb, der indbetales af Deltagere, indsættes på en konto tilhørende NemTilmeld.dk. Indestående forrentes ikke. 3 dage efter afholdelse af arrangementet, kan Abonnenten anmode om udbetaling af det indbetalte beløb. Beløbet udbetales efterfølgende til den angivne konto, defineret i anmodningen. Dette kan i konkrete tilfælde og baseret på en individuel vurdering, fraviges således at pengene udbetales inden et arrangement er afholdt. NemTilmeld.dk forbeholder sig endvidere retten til at tilbageholde et beløb tilsvarende det til enhver tid skyldige beløb til NemTilmeld.dk, som måtte opstå i form af skyldig abonnementsbetaling eller køb af øvrige ydelser, indtil det skyldige beløb er modtaget.

4.6. Såfremt arrangementet aflyses eller ej afholdes, er Abonnenten ansvarlig for at refundere de af Deltagerne indbetalte penge.

  • Hvis pengene er modtaget via NemTilmeld.dk med betalingskort, bliver pengene refunderet til den konto der er tilknyttet hver Deltagers betalingskort, når Abonnenten annullerer hver tilmelding i selvbetjeningssystemet.
  • Hvis pengene er betalt via en faktura (eventuelt EAN faktura), skal Abonnenten indtaste Deltagerens kontonummer ved annullering af en tilmelding.

Såfremt beløbet allerede er udbetalt til Abonnenten, er Abonnenten forpligtet til at holde NemTilmeld.dk skadesløs for ethvert direkte eller indirekte tab som NemTilmeld.dk måtte lide som følge heraf, herunder - men ikke begrænset til - erstatningskrav fra Deltagere, advokatsalær og andre omkostninger knyttet til tvisten omkring den manglende udbetaling af de af Deltagerne indbetalte beløb.

4.7. NemTilmeld.dk forbeholder sig i øvrigt retten til at vurdere det enkelte arrangement, herunder bl.a. ud fra antal indsigelser fra Deltagere, således at NemTilmeld.dk ved arrangementer der har været åbenbart indholdsløse, afholdt på skrømt eller lignende og/eller som åbenlyst alene har haft til formål at skaffe sig Deltagernes betalinger på en uhensigtsmæssig måde, kan refundere Deltageren hele det indbetalte beløb.

4.8. Ved oprettelse af et abonnement, tilmeldes Abonnenten samt alle brugere der senere oprettes i selvbetjeningssystemet automatisk NemTilmeld.dk's to løbende nyhedsbreve indeholdende relevante informationer om brugen af systemet og forslag til at forbedre afholdelse af arrangementer. Nyhedsbrevene kan til enhver tid individuelt afmeldes nederst i hvert nyhedsbrev.

4.9. I følge lov om betaling § 121, stk. 3 er det ikke lovligt at pålægge transaktionsgebyrer på europæiske betalingskort udstedt til private. Abonnenten kan i selvbetjeningssystemet vælge at lade Deltageren betale transaktionsgebyret, når det er lovligt at opkræve kortgebyret efter reglerne i Lov om betalinger, f.eks. når Deltageren betaler med firmakort eller et ikke europæisk betalingskort. Det er Abonnentens ansvar, at Lov om betaling bliver overholdt, såfremt Abonnenten vælger at lade Deltageren betale transaktionsgebyret. Eventuelle bøder, der pålægges NemTilmeld.dk for Abonnentens opkrævning af ulovlige gebyrer skal efterfølgende dækkes af Abonnenten.

4.10. Abonnenten er ansvarlig for den e-mailkorrespondance der foretages via selvbetjeningssystemet, herunder f.eks. invitationer, påmindelser mv. Abonnenten må ikke anvende selvbetjeningssystemet til udsendelse af e-mails, der er i strid med Markedsføringsloven § 10 eller lignende lovregler.

5.0. NemTilmeld.dk's ansvar

5.1. NemTilmeld.dk formidler alene tilmelding og betaling for arrangementer oprettet af Abonnenten, og bærer derfor intet ansvar for de arrangementer Abonnenten opretter samt afholdelsen heraf, og eventuelle mangler i denne forbindelse.

5.2. Abonnenten hæfter således overfor Deltagerne for samtlige forhold vedrørende afholdelse af arrangementet.

5.3. Såfremt NemTilmeld.dk modtager klager fra Deltagere vedrørende afholdelse af arrangementer eller lignende, sendes disse videre til Abonnenten.

5.4. Såfremt NemTilmeld.dk måtte gøres ansvarlig overfor Deltageren for et forhold der hidrører fra Abonnenten, skal Abonnenten erstatte NemTilmeld.dk ethvert tab, direkte som indirekte, som er opstået i denne forbindelse.

5.5. Hver part er i øvrigt ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af aftalen mellem NemTilmeld.dk og Abonnenten.

5.6. Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget mellem NemTilmeld.dk og Abonnenten kan NemTilmeld.dk's ansvar overfor Abonnenten ikke per kalenderår overstige det salg af abonnementer og tilknyttede ydelser, som NemTilmeld.dk har faktureret Abonnenten i det umiddelbart foregående kalenderår - medmindre, at der er tale om forhold, der enten er forsætligt, groft uagtsomt eller dækket af NemTilmeld.dk's ansvarsforsikring. Har Abonnenten ikke haft et abonnement det foregående kalenderår opgøres ansvaret ud fra det forventede salg af abonnement og tilknyttede ydelser for det indeværende år.

5.7. Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalen mellem NemTilmeld.dk og Abonnenten er NemTilmeld.dk ikke ansvarlig overfor Abonnentens indirekte tab, herunder blandt andet driftstab, tab af goodwill, tab af besparelser og indtægter, inklusiv udgifter til at inddrive mistede indtægter, rentetab, reetableringsomkostninger mv.

5.8. Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalen mellem NemTilmeld.dk og Abonnenten er NemTilmeld.dk ikke ansvarlig over for Abonnenten for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for NemTilmeld.dk's kontrol, og som NemTilmeld.dk ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

6.0. Ophør af abonnement

6.1. Abonnementet opsiges i overensstemmelse med punkt 2.3 således at opsigelsen skal være kommet frem til NemTilmeld.dk senest på 14. dagen før udløb af en abonnementsperiode.

6.2. Abonnementet ophører ved slutningen af en abonnementsperiode, når dette er rettidigt opsagt. Herefter lukkes Abonnentens adgang til selvbetjeningssystemet, og Deltagerne vil ikke længere kunne foretage tilmeldinger og betalinger eller se fremtidige arrangementer.

6.3. Såfremt der trods påmindelse om betaling efter betalingsfristen ikke sker betaling indenfor den i påmindelsen fastsatte frist, ophører abonnementet straks, og Abonnentens adgang til selvbetjeningssystemet lukkes, tillige med at Deltagerne ikke kan foretage tilmeldinger og betalinger eller se fremtidige arrangementer.

7.0. Ændringer i betingelserne

7.1. Nærværende Betingelser kan til enhver tid ændres af NemTilmeld.dk, herunder som følge af lovændringer. Ændringer vil typisk vedrøre betingelser og frister for betaling, ændring af abonnement eller brug af selvbetjeningssystemet.

7.2. De ændrede Betingelser vil blive varslet enhver eksisterende Abonnent på den opgivne e-mailadresse, mindst 30 dage forud for ændringernes ikrafttræden.

7.3. Abonnenten kan, såfremt der sker ændringer i Betingelserne, uden varsel lade abonnementet ophøre. Ophør sker i overensstemmelse med punkt 6.2.

8.0. Data på konti i selvbetjeningssystemet

8.1. Alt data der er indtastet af Deltagerne og som findes på en konto i selvbetjeningssystemet tilhører alene Abonnenten. Persondata indtastet af Abonnenten og dennes brugere om brugerne på en konto i selvbetjeningssystemet tilhører både Abonnenten og NemTilmeld.dk. NemTilmeld.dk behandler disse jf. punkt 1.5

8.2. NemTilmeld.dk kan tilgå samtlige oplysninger og data på Abonnentens konto i selvbetjeningssystemet. De af Abonnenten og Deltagerne indtastede oplysningerne på Abonnentens konto i selvbetjeningssystemet vil ikke blive videresolgt af NemTilmeld.dk.

8.3. Ved abonnementets ophør gemmes oplysningerne på Abonnentens konto i selvbetjeningssystemet således:

  • Deltagernes personoplysninger gemmes i henhold til opbevaringsperioden anført i Databehandleraftalen.
  • Personoplysninger om Abonnentens brugere med adgang til selvbetjeningssystemet gemmes som anført i "Cookie- og privatlivspolitik" på www.NemTilmeld.dk/betingelser/cookie-og-privatlivspolitik/da.

Abonnenten kan ikke efter udløb af abonnementet tilgå disse oplysninger. Oplysningerne kan først igen tilgås af Abonnenten, såfremt abonnementet gentegnes.

8.4. Abonnenten kan ved opsigelse vælge at alle persondata på Abonnentens konto i selvbetjeningssystemet skal slettes således dette ikke på et senere tidspunkt kan tilgås, hverken af Abonnenten eller af NemTilmeld.dk. Betalingsoplysninger opbevares dog i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører jf. bogføringsloven.

8.5. Der anvendes cookies og sker logning af besøgende på hjemmesiden nemtilmeld.dk. Anvendelsen af cookies og logning afhænger af, hvor du befinder dig på hjemmesiden. Yderligere oplysninger om anvendelse af cookies og foretagelsen af logning er anført i "cookie- og privatlivspolitikken" på den pågældende hjemmeside.

8.6. Alle oplysninger og data i systemet overføres i krypteret form. Opbevaring heraf, sker dog i ikke-krypteret form.

9.0. Gældende ret og værneting

9.1. Samhandel og aftale mellem Abonnenten og NemTilmeld.dk er i alle henseender underlagt dansk ret.

9.2. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel og aftale, skal afgøres ved Byretten i Aalborg.

UNDERSKRIFT

Ved underskrift godkender [Abonnentens navn] disse forretningsbetingelser for abonnement på NemTilmeld.dk, som er gældende fra [Dato for aftaleindgåelse].

På vegne af [Abonnenten navn]: På vegne af NemTilmeld.dk ApS:
Navn: [Godkenders navn]
Stilling: [Godkenders stilling]
Dato: [Dato for aftaleindgåelse]
Underskrift: [Godkenders underskrift]
Navn: Thomas Kjærgaard
Stilling: Direktør
Dato: [Dato for aftaleindgåelse]
Underskrift: [Underskrift fra Thomas Kjærgaard]