Prv GRATIS

Prv gratis!

Afhold dit nste arrangement med NemTilmelds tilmeldingssystem og mrk hvor let det er for dig og dine deltagere.

F din gratis brugerkonto ved tilmelding til nyhedsbrevet.

Du m gerne prve GRATIS

Du m gerne prve GRATIS

FORRETNINGSBETINGELSER


for abonnement på


NemTilmeld.dk

1.0. Baggrund og formål

1.1. NemTilmeld.dk er ejet af det danske anpartsselskab, AR Innovative ApS, Strømmen 6, 9400 Nørresundby, CVR-nr. 27673120.

1.2. NemTilmeld.dk tilbyder virksomheder og privatkunder (herefter begge benævnt ”Abonnenten”) en tilmeldings- og betalingsløsning til brug for arrangementer og events, som kræver tilmelding og/eller betaling fra Abonnentens kunder (herefter benævnt ”Deltageren”). NemTilmeld.dk stiller i øvrigt et sæt betingelser til rådighed, som Abonnenten skal udfylde for det enkelte arrangement, og som regulerer Abonnentens forhold til Deltageren.

1.3. Nærværende betingelser (herefter benævnt ”Betingelserne”) anvendes ved samtlige Abonnenters tegning af abonnement på www.NemTilmeld.dk.

1.4. Ved oprettelse af abonnement eller forbrugsafregnet konto, skal Betingelserne være læst, og accepteret ved særskilt afkrydsning.

2.0. Oprettelse af abonnement eller forbrugsafregnet konto

2.1.Tegning af abonnement eller oprettelse af forbrugsafregnet konto på NemTilmeld.dk sker på websiden www.nemtilmeld.dk, hvor relevant information, herunder navn, CPR/CVR-nr., mv., samtidig opgives.

2.2. Abonnementets type, løbetid samt antallet af mulige arrangementer og tilmeldinger/betalinger der kan oprettes, vælges ved tegningen af abonnementet, ved afkrydsning af den ønskede periode samt de ønskede antal tilmeldinger/betalinger.

2.3. Med mindre der er valgt en forbrugsafregnet konto, fornys abonnementet automatisk med samme periode som oprindeligt valgt, såfremt abonnementet ikke er opsagt skriftligt senest 14 dage før udløb af en abonnementsperiode. Opsigelsen skal således være modtaget i administrationspanelet, pr. mail p abonnement@nemtilmeld.dk eller alm. post NemTilmeld.dk Aps, Strømmen 6, 9400 Nørresundby, hos NemTilmeld.dk senest på 14. dagen før abonnementets sidste dag. I forbrugeraftaler henvises dog tillige til pkt. 6.2.

2.4. Abonnenten kan efterfølgende ændre den valgte abonnementsperiode samt antal mulige arrangementer og tilmeldinger/betalinger, til en anden mulig periode og/eller andet antal. Dette sker ved henvendelse til NemTilmeld.dk indenfor den i 2.3 opgivne frist. Ændringen træder herefter i kraft straks, dog først når der er betalt den eventuelt yderligere pris, såfremt ændringen gør abonnementet dyrere.

2.5. NemTilmeld.dk forbeholder sig til enhver tid retten til, uden kompensation eller erstatning til abonnenten, at ngte en abonnent at tegne eller opretholde abonnement, NemTilmeld.dk vurderer er skadelig for Nemtilmeld.dks renomm.

2.6. Srligt for forbrugsafregnede konti. Har man oprettet en forbrugafregnet konto p NemTilmeld.dk, er der ikke nogen fast abonnementspris. Derimod betaler Abonnenten et belb pr. tilmeldt deltager. Belbet udgr pt. hhv DKK ,- og ,- pr. tilmelding hhv. uden og med kortbetaling. Sfremt der er tale om et arrangement med kortbetaling, vil disse belb blive fratrukket Abonnentens tilgodehavende ved udbetaling. Sfrem der er tale om arrangementer uden kortbetaling, vil belbet blive opkrvet fra Abonnenten via faktura.

3.0. Betaling

3.1. Alle abonnementspriser angivet på www.nemtilmeld.dk er angivet i danske kroner (DKK), og er eksklusive moms.

3.2. Ved tegning af abonnement betales der forud for den valgte abonnementsperiode.

3.3. Betaling for efterfølgende abonnementsperioder, såfremt abonnement ikke er opsagt, skal være Nemtilmeld.dk i hænde senest på udløbsdagen for abonnementsperioden forinden.

3.4. Såfremt der, trods påmindelse om betaling efter betalingsfrist, jfr. pkt. 3.3, ikke sker betaling indenfor den i påmindelsen fastsatte frist, lukkes systemet straks, således dette ikke kan anvendes af Abonnenten eller af Deltageren til tilmeldinger/betalinger mv.

3.5. Abonnenten hæfter dog fortsat for den manglende betaling, jfr. pkt. 3.4, for den fulde abonnementsperiode. Abonnementet ophører automatisk fra abonnementsperiodens udløb.

3.6. Betaling skal ske kontant ved oprettelse af abonnement, ved betaling med Dankort eller andet betalingskort, bankoverfrsel til kontonummer 4780-11033687 eller betaling via girokort efter nske. Indsigelsesordningen finder ikke anvendelse ved bankoverfrsel eller betaling via girokort. Ved betaling via betalingskort, betaler Abonnenten endvidere gebyret i forbindelse med betalingen.

3.7. Abonnenten afkrydser ved tegning af abonnement, hvorledes der skal betales for fremtidige abonnementsperioder.

3.8. NemTilmeld.dk tilbyder p www.nemtilmeld.dk tegning af abonnement gratis til abonnenter, der alene anvender tilmeldings- og betalingslsningen til brug for arrangementer/events med et ikke-kommercielt sigte og brug. Sfremt NemTilmeld.dk imidlertid vurderer, at anvendelsen af tilmeldings- og betalingslsningen alligevel konkret sker med et kommercielt sigte eller brug, forbeholder NemTilmeld.dk sig til enhver tid retten til at opkrve belb af abonnenten i henhold til de almindelige betalingsbetingelser, jf. punkt 3.1, samt p samme vilkr at tilbageholde og modregne i opkrvede belb af abonnenten i systemet.

3.9. For forbrugsafregnede konti henvises til pkt. 2.6.

4.0. Brug af systemet

4.1. Når der er oprettet abonnement og betalt for abonnementsperioden, opretter NemTilmeld.dk en brugerprofil på www.nemtilmeld.dk til Abonnenten. Herfra kan Abonnenten oprette arrangementer og til enhver tid tilgå oplysninger om oprettede og tidligere arrangementer. Abonnenten kan også til enhver tid bede NemTilmeld.dk slette indhentet data.

4.2. Type samt antallet af arrangementer, der kan oprettes i hver abonnementsperiode samt antallet af mulige tilmeldinger/betalinger, afhænger af, hvad Abonnenten har valgt, jfr. pkt. 2.2.

4.3. Systemet kan alene efter oprettelse af et Arrangement bruges til Deltagerens tilmelding/betaling, såfremt ”Brugervilkår” overfor Deltageren til det enkelte arrangement, er udfyldt af Abonnenten.

4.4. Såfremt abonnementet opsiges eller ophører pga. manglende betaling, lukkes der for brug af systemet, både for Abonnenten og Deltageren der ønsker at tilmelde eller foretage betaling af arrangementer.

4.5. Beløb, der indbetales af Deltageren, indsættes på en konto tilhørende NemTilmeld.dk. Indestående forrentes ikke. 2 dage efter afholdelse af arrangementet, kan Abonnenten anmode om udbetaling af det indbetalte belb. Belbet udbetales efterflgende til den angivne konto, defineret i anmodningen. Dette kan i konkrete tilflde og baseret p individuel vurdering, fraviges sledes at pengene udbetales inden et arrangement er afholdt.

4.6. Såfremt arrangementet aflyses eller ej afholdes, refunderer NemTilmeld.dk de af Deltagerne indbetalte beløb, direkte til Deltageren og Abonnenten vil ikke få udbetalt beløbet. Sfremt belbet allerede er udbetalt til Abonnenten, er Abonnenten forpligtet til at holde NemTilmeld skadesls.

4.7. NemTilmeld.dk forbeholder sig i øvrigt retten til at vurdere det enkelte arrangement, herunder bl.a. ud fra antal indsigelser fra Deltagere, således NemTilmeld.dk ved arrangementer der har været åbenbart indholdsløse, afholdt på skrømt eller lignende der åbenlyst alene har til formål at skaffe sig Deltagernes betalinger på en uhensigtsmæssig måde, kan refundere Deltageren hele det indbetalte beløb.

4.8. Ved oprettelse af en konto, tilmeldes Abonnenten automatisk NemTilmelds nyhedsbrev indeholdende relevante informationer om brugen af systemet. Abonnentens oplysninger behandles jfr. pkt 8. Nyhedsbrevet kan til enhver tid afmeldes af Abonnenten.

5.0.NemTilmeld.dk’s ansvar

5.1. NemTilmeld.dk formidler alene tilmelding og betaling for arrangementer oprettet af Abonnenten, og bærer derfor intet ansvar for de arrangementer Abonnenten opretter samt afholdelsen heraf, og eventuelle mangler i denne forbindelse.

5.2. Abonnenten hæfter således overfor Deltageren for samtlige forhold vedrørende afholdelse af arrangementet.

5.3. Såfremt NemTilmeld.dk modtager klager fra Deltagere vedr. afholdelse af arrangementer el. lign., sendes disse videre til Abonnenten.

5.4. Såfremt NemTilmeld.dk måtte gøres ansvarlig overfor Deltageren for et forhold der hidrører fra Abonnenten, skal Abonnenten erstatte NemTilmeld.dk ethvert tab opstået i denne forbindelse.

6.0. Ophør af abonnement

6.1. Abonnement opsiges i overensstemmelse med pkt. 2.3 således opsigelsen skal være kommet frem til NemTilmeld.dk senest på 14. dagen før udløb af en abonnementsperiode.

6.2. For abonnementer der løber mere end 6 måneder, skal forbrugere dog i henhold til forbrugeraftalelovens § 25, have mulighed for at opsige abonnementet med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter tegning af abonnement. Denne bestemmelse finder således alene anvendelse, såfremt forbrugere har tegnet abonnement i en periode på mere end 6 måneder.

6.3. Abonnementet ophører ved slutningen af en abonnementsperiode, når dette er rettidigt opsagt. Herefter lukkes Abonnentens adgang til brugerprofilen, og Deltageren vil ikke længere kunne foretage tilmeldinger/betalinger eller se fremtidige arrangementer.

6.4. Såfremt der trods påmindelse om betaling efter betalingsfristen ikke sker betaling indenfor den i påmindelsen fastsatte frist, ophører abonnementet straks, og Abonnentens adgang til brugerprofilen lukkes, tillige med at Deltageren ikke kan foretage tilmeldinger/betalinger eller se fremtidige arrangementer.

6.5. Sfremt en Abonnent med en forbrugsafregnet konto ikke rettidigt betaler NemTilmelds tilgodehavende, jfr. fremsendt faktura, lukkes Abonnentens adgang til brugerprofilen, og Deltageren vil ikke længere kunne foretage tilmeldinger eller se fremtidige arrangementer.

7.0. ndringer i betingelserne

7.1. Nærværende Betingelser kan til enhver tid ændres af Nemtilmeld.dk, herunder som følge af lovændringer. Ændringer vil typisk vedrøre betingelser og frister for betaling, ændring af abonnement eller brug af systemet.

7.2. De ændrede Betingelser vil blive tilsendt enhver eksisterende Abonnent på den opgivne e-mailadresse, mindst 30 dage forud for ændringernes ikrafttræden.

7.3. Abonnenten kan, såfremt der sker ændringer i Betingelserne, uden varsel lade abonnementet ophøre. Ophør sker i overensstemmelse med pkt. 6.3.

8.0. Data i brugerprofiler

8.1. Alle data der omfattes af/findes i en brugerprofil, dvs. de af Abonnenten indtastede data samt de af Deltageren indtastede data, tilhører alene Abonnenten.

8.2. NemTilmeld.dk kan tilgå samtlige oplysninger og data i brugerprofiler. Oplysningerne vil ikke blive gjort tilgængelige for andre, videresolgt eller på anden måde anvendt af NemTilmeld.dk.

8.3. Ved abonnementets ophør i forbindelse med opsigelse, kan Abonnenten vælge, at brugerprofilen samt alle oplysninger og data heri, skal gemmes af NemTilmeld.dk. Abonnenten kan ikke efter udløb af abonnement tilgå disse oplysninger, ligesom de ikke vil blive anvendt på nogen måde af NemTilmeld.dk. Oplysningerne kan først igen tilgås af Abonnenten, såfremt abonnement gentegnes.

8.4. Såfremt ovennævnte ikke meddeles NemTilmeld.dk senest ved abonnementets ophør, vil brugerprofil sammen med alle tilhørende oplysninger og data, blive slettet, således dette ikke på et senere tidspunkt kan tilgås, hverken af Abonnenten eller af NemTilmeld.dk.

8.5. Ved abonnementets ophør i forbindelse med betalingsmisligholdelse, vil brugerprofil sammen med alle tilhørende oplysninger og data, straks blive slettet, således dette ikke på et senere tidspunkt kan tilgås, hverken af Abonnenten eller af NemTilmeld.dk.

8.6. Der sker en logning af besøgende på vores hjemmeside www.nemtilmeld.dk for at lave statistik over antallet af besøgende, og dermed kunne forbedre systemet.

8.7. Der anvendes cookies på vores hjemmeside www.nemtilmeld.dk med det formål at kunne "genfinde" oplysninger om abonnement mv.

8.8. Alle oplysninger og data i systemet overføres i krypteret form. Opbevaring heraf, sker dog i ikke-krypteret form.

9.0. Persondatapolitik

9.1. Ved bestilling af abonnement bliver Abonnentens navn, adresse, CPR/CVR-nummer, telefonnummer og e-mail overført og gemt i vores interne edb-system.

9.2. Oplysningerne anvendes udelukkende til ekspedition af det bestilte abonnement og gemmes efterfølgende for at kunne finde tilbage til Abonnenter.

9.3. Nemtilmeld.dk videregiver ikke de registrerede personoplysninger til tredjemand.

9.4. Oplysningerne opbevares i 5 år, jfr. gældende lovgivning.

9.5. Oplysningerne opbevares ikke krypteret, men overføres krypteret.

9.6. Som registreret har Abonnenten altid mulighed for indsigt og for at kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

9.7.Der anvendes cookies på vores hjemmeside www.nemtilmeld.dk med det formål at kunne "genfinde" oplysninger om abonnement mv.

9.8. Der vil af NemTilmeld.dk blive opbevaret persondataoplysninger på Deltageren, der anvender systemet. Deltagerens afgivne oplysninger vil alene tilhøre Abonnenten i overensstemmelse med pkt. 8.1, og NemTilmeld.dk vil alene anvende oplysninger fra Deltageren til ekspedition af tilmeldinger. Oplysning om persondata gives i øvrigt til Deltageren ved dennes brug af systemet.

10.0. Fortrydelsesret

10.1. Forbrugere, der har tegnet abonnement på www.nemtilmeld.dk, har 14 dages fortrydelsesret efter tegning af abonnement.

10.2. Fortrydelsesretten bortfalder dog såfremt abonnementet tages i brug, dvs. ved at tilgå den oprettede brugerprofil.

10.3. Hvis fortrydelsesretten ønskes udnyttet, skal dette meddeles NemTilmeld.dk på mailadressen abonnement@nemtilmeld.dk forinden fristens udløb.

10.4. Såfremt fortrydelsesretten udnyttes, vil den betalte abonnementsafgift blive returneret og brugerprofilen lukket.